ขอเชิญเยาวชน(ชาย)อายุ 10-15 ปี ร่วมบรรพชาเป็นสามเณร ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-7เมษายน 2561 ณ วัดละหาร โดยเปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม เวลา 14.00 น. โปรดเตรียมสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประจำตัวผู้สมัคร และต้องเกิด พ.ศ. 2546-2551 เท่านั้น