วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานเปิดงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอบางบัวทอง ประจำปี 2561 โดยมีกลุ่มอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เนื่องด้วยจังหวัดนนทบุรี กำลังมีการขยายพื้นที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก