การปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ของระดับชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา