ขอเชิญประชาชน!!
ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองหรือผู้สนใจตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือด

พร้อมรับฟังคำแนะนำการดูแลตนเองจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข