ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 เป็นต้นไป

ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง

พร้อมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชน

สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบางบัวทอง