ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร เพื่อเข้าฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จำนวน 31 แผนก รุ่นที่ 88

ระหว่างเดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2561 ระยะเวลารวมทั้งหมด 6 เดือน

ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา