วันที่ 26 มีนาคม 2561 งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ปี 2561 หลักสูตร "การตัดผมชาย" เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการตัดผมชาย ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ปัญหาการว่างงานของประชาชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ห้องฝึกอบรมอาชีพ ชั้น 2 (อาคารหลังเก่า)