วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการวันชื่นบานงานเรียนรู้ ของนักเรียนระดับปฐมวัย 3 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งยังมีสมาชิกสภาพเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งในวันนี้ได้มีนักเรียนเข้ารับวุฒิบัตร จำนวน 110 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน ให้มีความภาคภูมิใจในตนเอง ผู้ปกครองได้ชื่นชมผลงานและรับทราบพัฒนาการด้านต่างๆของบุตรหลานครบทั้ง 4 ด้าน และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองและนักเรียน