วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้เข้าร่วมการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆให้ทราบและมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมจากพยาบาลวิชาชีพสถานีอนามัยวัดบางไผ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5