วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร