วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองร่วมกับวัดละหาร จัดโครงการบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2561 โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดละหาร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสารเสพติด ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย