วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมงานดังกล่าว ในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จะแบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ออกเป็น 4 กลุ่มสี คือ สีเหลือง สีชมพู สีฟ้า สีม่วง มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 8 ประเภท โดยการจัดการแข่งขันในครั้งที่ 3 นั้น จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ มีความสนุกเพลิดเพลินจากการร่วมเล่นกีฬา ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่าของตนเอง โดยการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุได้จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร