วันที่ 30 มีนาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่6 ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมในพิธี  โดยพิธีดังกล่าวได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่จบการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้ที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนผู้มีผลการเรียน ความประพฤติ ดีเด่น เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บ่งบอกถึงสถานภาพการสำเร็จการศึกษาของตนเองที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ต่อไป พิธีมอบประกาศนียบัตรนั้นจัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เทศบาลเมืองบางบัวทอง