เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีวันรำลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ปี พ.ศ. 2561 ณ บริเวณมณฑลพิธีโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบางไผ่ พระอารามหลวง พร้อมด้วย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายราชสดุดี พิธีวางพานพุ่มดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ล้นเกล้ารัชกาลที่ 3 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องจากวันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกๆ ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพื่อให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย