เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกิจกรรมโครงการถนนสะอาด (Big Cleaning Day) ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณร้านเฟอร์นิเจอร์สี่แยกบางพลูถึงร้านตลาดนัดกระเบี้ยง รวมระยะทาง 800 เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้นโยบายของรัฐบาล