เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน ปี 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ ภาคฤดูร้อน จำนวน 125 องค์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสารเสพติด ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เยาวชนเกิดความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย