เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 "สงกรานต์สามัคคี สืบสานประเพณี ปีใหม่ไทย" เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ เห็นความสำคัญและคณค่าของ สถาบันครอบครัวและผู้สูงอายุ และรณรงค์การเล่นสงกรานต์ด้วยความสุภาพ ปลอดภัย ไร้แอลกฮอล์ โดยจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ ขบวนแห่สงกรานต์ พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง และวัดละหาร