*ข่าวประชาสัมพันธ์*
           งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน เพื่อสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะ   โดยมีสีเฉพาะสำหรับรองรับมูลฝอยแต่ละประเภท
1) สีน้ำเงิน สำหรับมูลฝอยทั่วไป
2) สีเขียว สำหรับมูลฝอยอินทรีย์
3) สีเหลือง สำหรับมูลฝอยนำกลับมาใช้ใหม่
4) สีส้ม สำหรับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ฯลฯ