เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม ได้ดำเนินการจัดโครงการล้อมรัก ล้อมครอบครัว รอบรั้วต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมสานสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การอยู่ร่วมกันในสังคม และกิจกรรมสร้างความรักความสามัคคีในการกิจกรรมต่างๆ ณ โรงแรมพัทยาปาร์ค บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี