***ข่าวประชาสัมพันธ์***

เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาประชาคมโรงเรียนบัวทองราษฏร์บำรุง เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ฯ