เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ร่วมการแข่งขันกีฬาสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนนทบุรี การแข่งกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสานความสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคีให้แก่พนักงานเทศบาลต่างๆในจังหวัดนนทบุรี ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี