วันที่ 24 เมษายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธี โครงการจัดงานวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้อ่านสารวันเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารของนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและให้โอวาทแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง