เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบางบัวทอง ได้ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายพรอนั้นต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดการประชาคม พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง และประชาชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมประชาคมเพือให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศาลาประชาคม โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง