ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน จากคลองบ้านดอน ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบรี
จุดตรวจวัด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2
กรด-ด่าง (pH at 250c)                                  8.0 7.9
ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO=mg/l) 5.70 0.95
ค่าบีโอดี (BOD=mg/l) 14.2 23.5
แอมโมเนียขไนโตรเจน (NH3-N=mg/l) 12.1 11.1
ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N=mg/l) 0.039 ND
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) 1.6x104 1.6x105
แบคทีเรียกลุ่มฟีคลอโคลิฟอร์ม (FCB) 1.6x104 5.5x103
ลักษณะทางกายภาพ

เหลืองใส

ตะกอนเขียว

เหลืองใส

ตะกอนน้ำตาล