เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง ได้เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา สังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีนายถาวร เจาะจิตร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยกรรมการสถานศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขและพัฒนานักเรียนห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ อาคารเรียน 3 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา