วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมนิทรรศการ เนื่องด้วยทุกวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางบัวทอง จึงจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ ณ ใต้อาคารใหม่ เทศบาลเมืองบางบัวทอง