การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง และคณะทำงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

**เอกสารที่ใช้**

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ประเภทออมทรัพย์