เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทอง ตัวแทนแกนนำเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ ครูผู้ควบคุม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ เพราะปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยเติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี การใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตาแกรม ล้วนมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบางบัวทองได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ ความรู้ ความเข้าใจ รู้จักใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในทางที่ส้รางสรรค์ และมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน จึงร่วมกับเทศบาลเมืองบางบัวทอง จัดโครงการอบรมเยาวชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5