ข่าวประชาสัมพันธ์!!
ขอเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเกี่ยวกับตา และปัญหาทางด้านสายตา

ในวันที่ 2 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารใหม่ สำนักเทศบาลเมืองบางบัวทอง