เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2561 โดยมีวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินงานตามปรัชญาด้านเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการดำรงชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง