เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง กลุ่มจิตอาสา และประชาชนทั่วไปร่วมดำเนินการในกิจกรรมโครงการจังหวัดสะอาด (Big Cleaning Day) ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาดบริเวณถนนกาญจนาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้นโยบายของรัฐบาลเพื่อมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดถนน และเก็บขยะ ดูแลรักษาความสะอาด