วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์ 2 โรงเรียนนนท์ประสิทธิ์วิทยา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์หรือต่อผู้มีพระคุณ