วันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 หลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกด้วย โปรแกรม Adobe Illustrator cc" พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์และเพิ่มพูนความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมกราฟิก Adobe Illustrator cc เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองชุมชนและสังคม ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร