วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง เป็นประธานวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้ นายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล เข้าร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน และมอมเมาเด็ก เยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ โดยจัดกิจกรรมนิทรรศวันต่อต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนนันทนวรวิทย์