เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการมหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านยาเสพติด โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครู นักเรียน และประชาชน ได้ร่วมในโครงการมหกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติและต้านยาเสพติด ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยกันขจัดยาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่หมู่บ้าน ชุมชน และมอมเมาเด็ก เยาวชนที่เป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ โดยจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคต้านยาเสพติด ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง