วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยนางอาภา สุขเสมอ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (วัดบางไผ่) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ มีความกตัญญูรู้คุณครูบาอาจารย์หรือต่อผู้มีพระคุณ