วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายวัฒณ์โณ โตแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางบัวทอง (เอื้ออาทร)