วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2561 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และโรงพยาบาลบางบัวทองมาให้ความรู้ ซึ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการค้าอาหาร และแผงลอย ได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสุขาภิบาล สุขวิทยาส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และเพื่อพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ผ่านมาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง