วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง" พร้อมด้วยนายณัฐสันต์ ฟ้าประทานชัยกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 3 (กองคลัง) เทศบาลเมืองบางบัวทอง