วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยนางสาวเด่นปากร บุญรอด หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร