เมื่อระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 สำนักปลัดเทศบาลได้จัดอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทอง" โดยมีนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรเทศบาลเมืองบางบัวทองได้มีความรู้ และความสามารถปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการของราชการ มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล เข้าใจหลักการพื้นฐานของสมาธิ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตระหนัก และเกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีการดำเนินชีวิตให้อยู่อย่างพอประมาณตน เดินทางสายกลาง มีความพอเพียงกับตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง มีจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร รวมทั้งหมด 150 คน ศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมโรงแรม รอยัล ฮิลส์ แอนด์ สปา ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งกระโปรง และสวนศรียา จังหวัดนครนายก