วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 2561)