วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานพิธีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เครือข่าย อปท.โปร่งใส หัวใจคุณธรรม" พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างความตระหนัก ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมธรรมาภิบาล รวมทั้งสร้างทัศนคติหรือค่านิยมรักความถูกต้อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านการทุจริต โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐมาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง