วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. ประจำเดือนกรกฎาคม โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และวิธีป้องกัน ณ เทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5