ขอเชิญประชาชนเข้าร่วม การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของเทศบาลเมืองบางบัวทอง ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร เพื่อให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ฯ