เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดทำการประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับชุมชน) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อสุมาลี (หลังใหม่) โดยมีชุมชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม ชุมชนวัฒน์กาญจน์ ชุมชนธนกร ชุมชนจันทร์ทองเอี่ยม ชุมชนคลองนิ้วค่อม ชุมชนบัวทองธานี 9 และชุมชนนวรัตน์