เมื่อวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง มอบหมายให้นายวงษ์ ปิ่นแก้ว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมโครงการชุมชนเข้มแข็งด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการเพื่อให้ความรู้กับชุมชนเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การบำบัดน้ำเสียและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารในชุมชน ณ ลานอเนกประสงค์ชุมชนวัฒกาญจน์