วันศุกร์ ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทองได้จัดระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง สมัยสามัญ สมัยที่สาม พ.ศ. 2561 มีระเบียบวาระเรื่องญัตติขอขยายเวลาการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ญัติเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 และญัติเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยนายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น 5 (อาคารหลังใหม่)