เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561เวลา 08.30 น. เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการคัดแยกขยะให้แก่พนักงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะให้ถูกต้องตามประเภท ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง