เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการรอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน ประจำปี 2561 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยวิทยากรจากศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มาให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนนำความรู้จากการเข้ารับการอบรมไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและช่องทางขอรับความช่วยเหลือเมื่อถูกละเมิดสิทธิและสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนตนเองได้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง